usługi hotelarskie

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

We wniosku podaj numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej- o ile taki posiadasz.

Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami złóż w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

Załączniki:

 • minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi,
 • opis obiektu.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

Opłaty:

 • Wpis do ewidencji jest bezpłatny.
 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Pasłęk - na żądanie wnioskodawcy.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, pl. Św. Wojciecha 5
 • przelewem na nr konta 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, z zaznaczeniem "opłata za zaświadczenie".

Miejsce złożenia  wniosku:

Urząd Miejski w Pasłęku, pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawą odmowy wpisu do ewidencji innych obiektów hotelarskich są braki formalne wniosku, nieuzupełnione w terminie 7 dni od wezwania do ich usunięcia. Odmowa wpisu w tym przypadku wydawana jest w formie informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

 

Uwagi:

Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku Burmistrza Pasłęka – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
 • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,
 • pisemnie na adres Urząd Miejski w Pasłęku, pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2166).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
 2. Załącznik nr 1 Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.
 3. Załącznik nr 2 Opis obiektu.

Sprawę prowadzi:

Referat Edukacji, Promocji i Rozwoju Gminy

tel. 55 248 2001 wew. 52

 

ZAŁĄCZNIKI

Wytworzył:
Jolanta Stankiewicz
Udostępnił:
Piotr Szczepkowski
(2020-11-27 09:16:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szczepkowski
(2020-11-27 09:48:49)