Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

 

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie. Wniosek o wydanie dowodu składa się w organie dowolnej gminy.

 • osobiście w formie pisemnej - Druk do pobrania (należy drukować dwustronnie)

 • w formie dokumentu elektronicznego - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

UWAGA: osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego, z powodu choroby, niepełnosprawności lub niedającej się pokonać przeszkody, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wyżej wymienionych wymagań oraz dziecka w wieku do 5. roku życia może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami.

Dopuszcza się fotografię w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku (potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności) lub w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii (potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej).

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

WZÓR FOTOGRAFII: https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego należy przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy. Jeżeli osoba, ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada wyżej wymienionych dokumentów jej tożsamość urzędnik może potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię.

WNIOSKOWAĆ O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO MOŻE:

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,

 • rodzic/opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu (oryginały dokumentów do wglądu),

 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu.

Osoba powyżej 5 roku życia, dla której ma zostać wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

 • niezwłocznie w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,

 • niezwłocznie w przypadku zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

 • niezwłocznie w przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

 • w przypadku unieważnienia certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu;

 • w przypadku żądania wymiany dowodu osobistego na dowód z warstwą elektroniczną lub, w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania oraz uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego.

 • w przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,

 • w przypadku kradzieży tożsamości.

  Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego nie stanowi podstawy do jego wymiany.


ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

Informację czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

 

Dowód odbiera :

 • wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),

 • osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, jeden z rodziców albo kurator - w przypadku, gdy dowód wydawany jest osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 • jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator - w przypadku, gdy dowód wydawany jest osobie małoletniej lub nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnionej).

 • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę oraz w sytuacji, gdy choroba, niepełnosprawność lub inna niedająca się pokonać przeszkoda powstała po dniu złożenia tego wniosku.

   

Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, który podlega unieważnieniu w chwili odbioru nowego dowodu.

Ustawienie kodów PIN odbywa się na prośbę posiadacza dowodu. Może on zrezygnować z ustawienia tych kodów w momencie odbioru dowodu i zdecydować się zrobić to później, w tym lub innym urzędzie. W takiej sytuacji może odebrać kod PUK.

Posiadacz dowodu może też nie odebrać kodu PUK. W takiej sytuacji kod ten zostaje dołączony do koperty dowodowej. Posiadacz dowodu może w każdej chwili zgłosić się do urzędu, który wydał dowód i odebrać swój kod PUK.


 

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 28

poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30

informacja tel. 55 248 20 01 wew. 42

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 332);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r., poz. 400);
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344);
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U.z 2020 r., poz. 346);
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
 • ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 53  z pózn. zm.).

 

 

Wytworzył:
Karolina Filipczak
(2019-03-05)
Udostępnił:
Marcin Andrusewicz
(2012-05-17 08:20:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Gliniewicz
(2020-04-14 08:11:09)