☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Pasłęku
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Pasłęku

Środa 30.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku

Urząd Miejski w Pasłęku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 r. nie są dostosowane do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nie spełniających wymagań ww. ustawy (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). W miarę możliwości będziemy poprawiać dokumenty.
 • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.

Wyłączenia

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Wszelkie nieprawidłowości dla treści opublikowanych po 23 września 2018 r. zostaną skorygowane di 31.12.2021 r.
 • Poprawienie dostępności strony w zakresie dokumentów przed 23 września 2018 r. niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.
 • Za końcową datę wykonania korekty strony przyjmujemy datę 31.12.2021 r.

 

Wykluczenia
Ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

 1. multimediów nadawanych na żywo;
 2. multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.
 3. dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 4. map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
 5. treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  • które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  • których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 6. treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 7. treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:
  • wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub
  • wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 8. treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Andrusewicz.
 • E-mail: marcin.andrusewicz@paslek.pl
 • Telefon: 552482001

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Pasłęka
 • Adres: Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk
 • E-mail: paslek@paslek.pl
 • Telefon: 552482001

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski w Pasłęku, Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od Placu Św. Wojciecha 5.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze Urzędu. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Interesantów.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i usytuowana jest po prawej stronie od wejścia do budynku.
 • Przed budynkiem (na parkingach) wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ponadto Urząd Miejski w Pasłęku umożliwia skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w urzędzie. Usługa jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Pasłęku:

 • Magdalena Strzelecka - tel. 552482001, email: magdalena.strzelecka@paslek.pl
 • Agnieszka Wiśniewska - tel. 552482001, email: agnieszka.wisniewska@paslek.pl
 • Grzegorz Mirys - tel. 552482001 wew. 15, email: grzegorz.mirys@paslek.pl
Wytworzył:
Marcin Andrusewicz
(2020-09-22)
Udostępnił:
Marcin Andrusewicz
(2020-09-22 11:46:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Andrusewicz
(2020-09-28 12:22:02)

 
 
liczba odwiedzin: 6925418

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X