☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Pasłęku
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Pasłęku

Środa 30.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Koordynatorzy ds dostępności

ZARZĄDZENIE Nr 110/20

Burmistrza Pasłęka

z dnia 6 października 2020 roku

w sprawie wyznaczenia koordynatorów i zespołu do spraw dostępności

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późń. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się koordynatorów i zespół ds. dostępności cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej
i architektonicznej, w następującym składzie:

  1. Damian Bereżański – kierownik Referatu Organizacyjnego, jako przewodniczący zespołu,
  2. Marcin Andrusewicz – informatyk urzędu w Referacie Organizacyjnym, jako koordynator dostępności cyfrowej,
  3. Mariusz Sawicz – informatyk w Referacie Organizacyjnym, jako koordynator dostępności informacyjno-komunikacyjnej,
  4. Marzena Sidor – inspektor w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, jako koordynator dostępności architektonicznej.

§ 2.

  1. Do zadań koordynatorów oraz zespołu ds. dostępności, o których mowa w §1 należą w szczególności zadania związane z:

  • wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Pasłęku,
  • przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1062, z późn. zm.) w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej i alternatywnej,
  • monitorowaniem działalności Urzędu Miejskiego w Pasłęku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • przygotowywanie i przekazywanie Burmistrzowi Pasłęka raportów, o których mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

 

  1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Pasłęku do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia koordynatorom i zespołowi ds. dostępności w zakresie realizacji zadań,

§ 3.

Koordynatorzy oraz zespół ds. dostępności w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1, podlega Burmistrzowi Pasłęka.

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 106/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku .

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Andrusewicz
(2020-10-07 11:56:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Andrusewicz
(2020-10-07 11:57:29)

 
 
liczba odwiedzin: 6925425

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X