☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Pasłęku
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Pasłęku

Środa 30.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w trybie czynności materialno-technicznej oraz w trybie administracyjnym

 

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO W TRYBIE CZYNNOŚCI MATERIALNO-TECHNICZNEJ

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Pasłęku, Referat Spraw Obywatelskich, II piętro, pokój nr 28.


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba zobowiązana do wymeldowania się.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek - piątek 7:30–15:30

 

Uwagi:
Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

 1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
 2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu.
 

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.z 2019 r.,poz. 1397 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U z 2020, poz. 346)

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”
 • dowód osobisty lub paszport
 • w przypadku cudzoziemców - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu

Załączniki:

 1. ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE
 2. ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE
 3. ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP /   THE TERITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND

 

WYMELDOWANIE/ZAMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM

 

 

Kto może wystąpić z wnioskiem zainicjować sprawę:
Podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:30–15:30

Opłaty:

 • za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł (tylko w przypadku wymeldowania lub anulowania zameldowania)
 • za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł (oprócz zwolnionych z tego obowiązku wstępnych, zstępnych, powinowatych)

 

Opłatę można wnieść w kasie urzędu lub na rachunek bankowy: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

NR: 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w KPA.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji – za pośrednictwem organu I instancji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U.z 2019 r.,poz. 1397 z późn.zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256).

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • podanie
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu (tylko w przypadku wymeldowania lub anulowania zameldowania),
 • wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego” (tylko w przypadku zameldowania na pobyt stały lub czasowy),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (tylko w przypadku wymeldowania lub anulowania zameldowania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, jeśli strona działa przez pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa,
 • w szczególnych przypadkach należy dołączyć inne istniejące dokumenty, np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, protokół komorniczy czy inne rozstrzygnięcia potwierdzające stan faktyczny w sprawie.
Wytworzył:
JG
Udostępnił:
Patryk Kwieciński
(2003-06-30 09:48:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Gliniewicz
(2020-05-28 11:59:42)

 
 
liczba odwiedzin: 6926485

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X